ආදි කතෘන් දින සැමරුම් වැඩසටහන් මාලාව වෙනුවෙන් පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි නායක ස්වාමීන්වහන්සේගේ විශේෂ අනුශාසනාව

Loading Events

« All Events

This event has passed.

ආදි කතෘන් දින සැමරුම් වැඩසටහන් මාලාව වෙනුවෙන් පූජ්‍ය දිවියාගහ යසස්සි නායක ස්වාමීන්වහන්සේගේ විශේෂ අනුශාසනාව

October 25, 2020 @ 7:30 pm 8:30 pm

වික්ටෝරියානු ආදී ආනන්දයීය සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන ආදි කතෘන් දින සැමරුම් වැඩසටහන් මාලාව වෙනුවෙන් 
ආනන්ද විදුහලේ විශ්රාමික ආචාර්ය ගල්කිස්ස වටරප්පල පාරේ බෞධායතනාධිපති කොළඹ නව කෝරලයේ ප්රධාන අධිකරණ සංඝ නායක
සද්ධරම කීර්ති ශ්රී ත්රිපිටකාචාර්ය පූජ්ය දිවියාගහ යසස්සි නායක ස්වාමීන්වහන්සේගේ විශේෂ අනුශාසනාව

Details

Date:
October 25, 2020
Time:
7:30 pm – 8:30 pm
Go to Top